Politik for personoplysninger (GDPR)

Politik for personoplysninger hos Lise Kryger Studio

Læs alt om Cookies på Lisekryger.dk her:

Side om Cookies og privatlivspolitik

Dataansvar på Lisekryger.dk.

Vi (Lisekryger.dk) tager din databeskyttelse alvorligt

Firmaet Lise Kryger Studio (herefter kaldet ‘vi’ eller Lisekryger.dk) behandler persondata og vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik om, hvordan dine data behandles.

Vi vurderer løbende, for at beskytte dine persondata bedst muligt, hvor høj risikoen er, for at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af at vi kan behandle følsomme persondata, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.

Lisekryger.dk sikrer dig en fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os oplyser vi dig om hvilke data, vi behandler om dig – og til hvilket formål, vi ønsker at bruge dem. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi indsamler data til brug for

  • Udsendelse af nyhedsbreve samt levering af onlineprodukter og – forløb.
  • Administration af din relation til os
  • Udbredelse af kendskabet til Lisekryger.dk
  • Opfyldelse af lovkrav

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata. I praksis vil indhentningen af data fra andre i langt de fleste tilfælde ske i samarbejde med dig, og du vil være oplyst om indhentningen af data fra andre instanser forud.

Behandling af persondata på Lisekryger.dk

Vi anvender denne type data om dig

Vi indsamler og anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, Lisekryger.dk anvender, omfatter:

– Almindelige persondata

– Følsomme data

– Mail adresse

Lisekryger.dk indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det kan f.eks. ske i forbindelse med:

– Administration af din relation til os

– Opfyldelse af lovkrav

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer f.eks. de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, Lisekryger.dk har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil få negative konsekvenser for din handlefrihed.

Lisekryger.dk behandler kun relevante og nødvendige persondata

Vi behandler kun data om dig der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data end dem, vi har brug for til de konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.

Lisekryger.dk kontrollerer og opdaterer dine persondata

Da vores service er afhængig af at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan derfor benytte kontaktoplysningerne nedenfor og meddele os dine ændringer.

Lisekryger.dk sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Lisekryger.dk sletter dine persondata når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Lisekryger.dk indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, indhenter vi dit samtykke med mindre, vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til Lisekryger.dk. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Er du tilmeldt Lisekryger.dk’s nyhedsbrev eller anden mailliste, kan du til enhver tid afmelde dig via muligheden herfor nederst i de mails, du modtager fra os.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, vil du blive oplyst om dette.

Lisekryger.dk videregiver ikke dine persondata

Vi videregiver generelt ikke dine data til tredjepart.

I et meget begrænset omfang kan persondata (i form af mailadresse) anvendes til det formål at udbrede kendskabet til vores virksomhed. I disse tilfælde er data altid krypterede hvilket betyder, at data ikke kan forbindes med enkeltpersoner.

Sikkerhed

Lisekrygr.dk beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data. For at undgå datatab, tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst hvilke data Lisekryger.dk behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Lisekryger.dk opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det kan Lisekryger.dk oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal så henvende dig til Lisekryger.dk og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde, vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod Lisekryger.dk’s behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en sådan indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden lignende tjeneste.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller ønsker at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig herefter svar på din henvendelse så hurtigt som muligt (senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse).

Samarbejdspartnere, Lisekryger.dk bruger

Emails: Vi bruger Mailchimp til at sende nyhedsbreve med. Firmaet er amerikansk amerikansk og et respekteret firma og meget brugt i forbindelse med nyhedsbrevsudsendelse. Det betyder også, at Lisekryger.dk ikke selv ligger inde med din email adresse – den ligger hos Mailchimp, som hører hjemme i USA.

Trackingsoftware: For at give dig den bedste service og brugeroplevelse, bruger Lisekryger.dk forskellige trackingværktøjer. Vi bruger blandt andet værktøjer fra Google og Hotjar, som begge har til i USA.

Webshop: Vi bruger Woocommerce til at sælge vores produkter til dig. Firmaet er amerikansk amerikansk og et respekteret firma og et meget brugt plugin til webshop. Det betyder også, at Lisekryger.dk ikke selv ligger inde med dine personlige data – den ligger hos Mailchimp, som hører hjemme i USA.

I følge GDPR skal vi oplyse at firmaer der ligger uden for EU er betragtet som usikre lande, hvilket derfor også gælder USA. Firmaer, vi bruger er dog højt respekterede og vi har tillid til deres databehandling.

Kontakt oplysninger

Lise Kryger Studio
CVR: 32034977
Mail: hello@lisekryger.dk
Hjemmeside: https://lisekryger.dk